วิธีส่งเมล์ด้วย PHP mail() ผ่าน SMTP Authentication

PHP June 1st, 2008

ส่งเมล์ด้วย PHP mail() ผ่าน SMTP Authentication

<?php
require_once "Mail.php";

$from = "Sandra Sender <sender@example.com>";
$to = "Ramona Recipient <recipient@example.com>";
$subject = "Hi!";
$body = "Hi,\n\nHow are you?";

$host = "mail.example.com";
$username = "smtp_username";
$password = "smtp_password";

$headers = array ('From' => $from, 'To' => $to, 'Subject' => $subject);
$smtp = Mail::factory('smtp', array ('host' => $host, 'auth' => true, 'username' => $username, 'password' => $password));

$mail = $smtp->send($to, $headers, $body);

if (PEAR::isError($mail)) {
echo $mail->getMessage();
}
else {
echo "Message successfully sent!";
}
?>

ส่งเมล์ด้วย PHP mail() ผ่าน SMTP Authentication และ SSL

<?php
require_once "Mail.php";

$from = "Sandra Sender <sender@example.com>";
$to = "Ramona Recipient <recipient@example.com>";
$subject = "Hi!";
$body = "Hi,\n\nHow are you?";

$host = "ssl://mail.example.com";
$port = "465";
$username = "smtp_username";
$password = "smtp_password";

$headers = array ('From' => $from, 'To' => $to, 'Subject' => $subject);
$smtp = Mail::factory('smtp', array ('host' => $host, 'port' => $port, 'auth' => true, 'username' => $username, 'password' => $password));

$mail = $smtp->send($to, $headers, $body);

if (PEAR::isError($mail)) {
echo $mail->getMessage();
}
else {
echo "Message successfully sent!";
}
?>

หมายเหตุ:

- วิธีนี้จำเป็นต้องใช้ PEAR Mail Package (Mail.php) ซึ่งปกติจะมาพร้อมกับ PHP4+ อยู่แล้วครับ เราไม่จำเป็นต้องเขียน script นี้ขึ้นมาเองครับ

- smtp_username / smtp_password คือ อีเมล์ account และรหัสผ่านของเมล์, host หมายถึง ค่า SMTP หรือ Outgoing Mail Server ของอีเมล์ที่เราใช้

Tags: ,

การตั้งค่า Mail Auto Response ใน Plesk

Mail April 28th, 2008

Auto Response ใช้ในกรณีที่ต้องการให้ระบบตอบกลับผู้ส่งทันที เมื่อมีมีอีเมล์เข้ามา สามารถนำไปใช้ในกรณี บริษัทหยุดช่วงเทศกลา ให้ติดต่อกลับมาอีกครั้งวันที่เท่าไหร่ เป็นต้น

ขั้นตอนการตั้งค่า Auto Response หรือ Autoresponders ใน Plesk
1. Login เข้า Plesk (Hosting Control Panel)
2. เข้า Mail และเลือก Mail ที่ต้องการ
3. เข้า Autoresponders > Add new autoresponders
4. กรอกข้อมูลตามต้องการ และตรง Limits ให้เลือก 1 ครั้งต่อวัน
5. คลิ๊ก OK และกด Switch On

Tags: ,

553 sorry, that domain isn’t in my list of allowed rcpthosts

Mail April 20th, 2008

ข้อความ Error
The message could not be sent because one of the recipients was rejected by the server. The rejected e-mail address was ‘XXX@XXX.com’. Subject ‘XXX’, Account: ‘XXX.XXX.com’, Server: ‘XXX.XXX.com’, Protocol: SMTP, Server Response: ‘553 sorry, that domain isn’t in my list of allowed rcpthosts (#5.7.1)’, Port: 25, Secure(SSL): No, Server Error: 553, Error Number: 0×800CCC79

สาเหตุ
ค่าที่ Outlook หรือ Mail Client อื่นๆ ไม่ถูกต้อง

วิธีแก้ไข
ดูวิธีการ set ที่ถูกต้องได้ที่ (ข้อ 6, 9)
http://www.ibiznetwork.com/manual/setting-outlook

Tags: , ,

Recipient’s mailbox is full, message returned to sender

Mail April 20th, 2008

ข้อความ Error
Hi. This is the qmail-send program at XXX.XXX.com.
I’m afraid I wasn’t able to deliver your message to the following addresses.
This is a permanent error; I’ve given up. Sorry it didn’t work out.

<XXX@XXX.com>:
Recipient’s mailbox is full, message returned to sender. (#5.2.2)

สาเหตุ
อีเมล์ของผู้รับเต็ม ข้อสังเกตง่ายๆ คือ “Recipient’s mailbox is full”

วิธีแก้ไข
แจ้งผู้รับให้ทำการลบ Mail ออก เนื่องจาก Mailbox เต็ม และทำการส่งใหม่อีกครั้ง

Tags: , ,

Copyright © 2008 iBiz Network Co., Ltd. Powered by wordpress, Theme by ericulous