การนำค่า array ไปใช้แสดงผลแบบวนลูป

Template Toolkit May 6th, 2008

syntax ในไฟล์ tt:

{% FOREACH animal IN animals %}
{% animal %}
{% END %}

animals เป็นค่า array ที่ตัว engine ส่งค่ามา

Tags: , ,

Copyright © 2008 iBiz Network Co., Ltd. Powered by wordpress, Theme by ericulous