วิธีติดตั้ง DotNetNuke บน Plesk 8.6 Windows

DotNetNuke March 27th, 2009

1. ดาวน์โหลด DotNetNuke Source จากเว็บไซต์ http://www.dotnetnuke.com
2. login เข้า Plesk
3. เข้า Web Directories > Add New Virtual Directory
4. ระบุชื่อ Virtual Directory เช่น portal และ path เช่น /httpdocs/portal
5. check box “Script source access”, “Read permission”, “Write permission” และ “Log visits”
6. Application settings ให้ check box “Create application”, Execute permissions เลือก Scripts and Executable, check box “Allow to use parent paths” และ “Allow application execution in MTA (multi-threaded apartment) mode”
7. Directory security และ ASP Settings ปล่อยตามที่ Plesk เลือกไว้
8. เสร็จแล้วกด OK
9. เลือก Permission (icon ด้านบน)
10. ด้านบน check box “Replace permission entries on all child objects with entries shown here that apply to child objects.”
11. ที่ Group or user name “Plesk IIS WP User (IWPD_XXXXXX)” เลือก Full Control (XXXXXX จะเปลี่ยนตาม user ของโดเมน)
12. เสร็จแล้วกด OK
13. กดย้อนมาหน้าแรก และเข้า Databases > Add New Database
14. ระบุชื่อ Database แนะนำให้ใช้ชื่อเดียวกับโดเมน เช่น ถ้าชื่อโดเมนเราชื่อ example-domain.com ให้ระบุว่า exampledomain (ไม่ต้องใส่เครื่องหมายขีดกลาง)
15. เข้าที่ “Add New Database User” เพื่อระบุ User name/Password ของ database
16. ในกรณีเว็บไซต์มีการใช้งานภาษาไทย ให้ใช้ SQL Server Management Studio login เข้า database ที่เราสร้างไว้ เพื่อเปลี่ยน collation เป็น Thai_CI_AS ให้เรียบร้อยก่อนการติดตั้ง ขั้นตอนคือ เมื่อ login แล้ว ให้เลือก properties > options > ที่ collation เลือก Thai_CI_AS)
17. แตกไฟล์ DotNetNuke Source ที่เรา Download ไว้ในขั้นตอนแรก จะเจอ 2 folder ย่อย Library และ Website
18. เข้า folder Website และ copy file release.config เป็น web.config
19. จากนั้นเข้า folder Install เปิดไฟล์ DotNetNuke.install.config
20. หาบรรทัด <HostURL>…</HostURL> จากนั้นเปลี่ยนเป็น URL ของโดเมนเรา เช่น http://www.example-domain.com/portal
21. อัพโหลดข้อมูลใน folder Website เข้า server ตามที่สร้างไว้ เช่น httpdocs/portal
22. เมื่ออัพโหลดเรียบร้อยให้ติดตั้งผ่านหน้าเว็บ เช่น http://www.example-domain.com/portal
23. หน้าแรกให้เลือก Typical
24. ระบุ User name/Password ของ Database (ข้อมูลส่วนอื่นปล่อยตาม default)
25. กด next และรอจนกว่าระบบจะทำการติดตั้งเสร็จ ถ้าไม่ขึ้น error/warning อะไร ถือเป็นอันเรียบร้อย

An Array of Hashes

Perl March 3rd, 2009

# First lets define an array of hashes.

my @file_attachments = (
    {file => 'test1.zip', price => '10.00', desc => 'the 1st test'},
    {file => 'test2.zip', price => '12.00', desc => 'the 2nd test'},
    {file => 'test3.zip', price => '13.00', desc => 'the 3rd test'},
    {file => 'test4.zip', price => '14.00', desc => 'the 4th test'}
 );

or if

my @file_attachments = ([%file_info]);
    {file => 'test1.zip', price => '10.00', desc => 'the 1st test'},
    {file => 'test2.zip', price => '12.00', desc => 'the 2nd test'},
    {file => 'test3.zip', price => '13.00', desc => 'the 3rd test'},
    {file => 'test4.zip', price => '14.00', desc => 'the 4th test'}
 );

# Get the number of items (hashes) in the array.

my $file_no = scalar (@file_attachments);

# $file_no is now: 4 in this instance as there is 4 hashes in the array.

# Looping through the hash and printing out all the hash “file” elements.

for (my $i=0; $i < $file_no; $i++) {
	print '$file_attachments[$i]{'file'} is:'. $file_attachments[$i]{'file'}."\n";
}

# Looping through the hash and printing out all the hash “price” elements.

for (my $i=0; $i < $file_no; $i++) {
	print '$file_attachments[$i]{'price'} is:'. $file_attachments[$i]{'price'}."\n";
}

# Looping through the hash and printing out all the hash “desc” elements.

for (my $i=0; $i < $file_no; $i++) {
	print '$file_attachments[$i]{'desc'} is:'. $file_attachments[$i]{'desc'}."\n";
}

#The loops will return this output:

$file_attachments[0]{’file’} is: test1.zip
$file_attachments[1]{’file’} is: test2.zip
$file_attachments[2]{’file’} is: test3.zip
$file_attachments[3]{’file’} is: test4.zip

$file_attachments[0]{’price’} is: 10.00
$file_attachments[1]{’price’} is: 12.00
$file_attachments[2]{’price’} is: 13.00
$file_attachments[3]{’price’} is: 14.00

$file_attachments[0]{’desc’} is: the 1st test
$file_attachments[1]{’desc’} is: the 2nd test
$file_attachments[2]{’desc’} is: the 3rd test
$file_attachments[3]{’desc’} is: the 4th test

credit: htmlfixit.com

Tags: ,

Copyright © 2008 iBiz Network Co., Ltd. Powered by wordpress, Theme by ericulous